1. במסגרת תוכנית יתד – התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון, מעוניינת אשלים, בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וכן משרדים נוספים לקדם מחקר, פיתוח ידע ואיסופו, בנושא צעירות וצעירים במצבי סיכון והעבודה איתם.
2. עובדים (כמפורט בסעיף 7(א) להלן), העוסקים במישרין בליווי צעירים וצעירות במצבי סיכון, מוזמנים בזאת להציג תוצרי ידע, בהתאם למפורט להלן. הצעות שתימצאנה מתאימות תזכינה למענק מטעם תכנית יתד.
3. תקופת ההתקשרות: עד 31.12.2019
4. תוצר ידע יכול להיות: מאמר, מצגת, מערך הדרכה והנחייה, סרטון, או כל כלי אחר, שבאמצעותו ניתן להעביר את הידע שהתפתח בשדה, לציבור העובדים והחוקרים.
5. תוצרי הידע שיאספו ויעובדו במסגרת הליך זה, יפורסמו לכלל העובדים בשדה.
6. היקף וגובה המענק שישולם לזוכים: עד 8 מענקים לעובדים בשדה לצורך הפקת ועיבוד תוצרי הידע בסכום של 5,000 ₪ לכל היותר למענק. סה"כ יחולקו 25,000 ₪ לכלל המענקים. מובהר כי המענק הינו חד פעמי.
7. תנאי הסף:
רשאים להגיש בקשות לקול הקורא מועמדים העומדים בכל תנאי הסף שלהלן:
א׳‏.   המציע עובד במישרין בליווי צעירים וצעירות במצבי סיכון, וזו לו העבודה המרכזית, באחד מן הארגונים הבאים (לרבות בהעסקה דרך זכיין או ספק מוכר): משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; משרדי ממשלה השותפים לתוכנית יתד; הרשויות המקומיות; ארגוני המגזר השלישי השותפים בתוכנית יתד.
ב׳‏. המציע מתחייב/ת להמשיך בעבודתו/ה בשדה עד תום הגשת תוצר הידע.
ג׳‏.  תוצר הידע יעסוק בנושא צעירות וצעירים במצבי סיכון, כהגדרתם בהחלטת הממשלה 2014 מיום 30/10/2016. ניתן למצוא את החלטת הממשלה ודברי ההסבר לה באתר תכנית "יתד".
ד׳‏. תוצר הידע יוגש בשפה העברית ו/או הערבית. לאחר הפקת ועיבוד תוצר הידע הוא יופץ ע"י צוות התוכנית לכלל העובדים בשדה.
ה׳‏. על ההצעה  לכלול הסבר מלא ומנומק באשר לתוצר הידע המוצע.

8. התחייבויות מקבלי המענק:
א׳‏. אזכור קבלת המענק בפרסומים רלוונטיים.
ב׳‏.  הגעה לאירוע השקת תוצרים ו/או קבלת מענקים, ככל שיערך.
ג׳‏.  עדכון ועדת המענקים על התקדמות לפי לוח הזמנים שאושר בעת ההחלטה על מתן המענק.
ד׳‏.  עדכון ועדת המענקים על כל שינוי ו/או עיכוב באחד או יותר מפרטי הבקשה על כל רבדיה.
9.   ייעוד המענק:
כספי המענק נועדו לסייע לעובד/ת בהפקת תוצר הידע, באחד או יותר מן הסעיפים כדוגמת המפורטים להלן:
א׳‏.איסוף מידע מהספרות המקצועית וממאגרי מידע.
ב׳‏. תשלום למראיין מקצועי.
ג׳‏. עריכה לשונית.
ד׳‏. שימוש בכלים דיגיטליים.
ה׳‏.הפקה טכנית של התוצר.
ניתן, באישור מראש ובכתב מאת ועדת המענקים להרחיב את ייעוד המימוש לנושאים נוספים.

10. קבלת המענק:
א׳‏.  על מקבל המענק להגיש חשבוניות /דרישות תשלום בגין הוצאותיו, בהתאם לנהלי אשלים, שיועברו אליו טרם קבלת המענק.
ב׳‏. אשלים תעביר את התשלום ישירות לספקי השירות הרלוונטיים לצורך הפקת תוצר הידע.

11.  אמות מידה לבחינת ההצעה:
במסגרת בחינת ההצעות ע"י ועדת המענקים, יפעל המזמין על פי אמות המידה המפורטות להלן:
א׳‏. מידת הרלוונטיות של תוצר הידע – מידת התאמתו של התוצר לנושא – 25%
ב׳‏. מידת חדשנותו של תוצר הידע המוגש – 25%
ג׳‏. מידת איכות ההצעה והתרומה המוערכת שלו לשדה העשייה – 25%
ד׳‏. לוח זמנים להגשת התוצר – 10%
ה׳‏.התרשמות כללית מההצעה המוגשת – 15%
12.  המזמין יהיה רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו, להשלים את המצאת הנ"ל, תוך פרק זמן שיקבע על ידו, ובלבד שכל מסמך כאמור, יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע בתנאי קול קורא זה. למען הסר ספק, אין על המזמין כל חובה לדרוש מהמציע השלמת מסמכים כאמור.
13. המציעים רשאים לפנות אל המזמין בשאלות הבהרה בעניין ההליך, עד ליום 31.1.19  הפניות תעשינה בכתב באמצעות דוא"ל בכתובת: OshratDZ@jdc.org. בגוף הפנייה יש לציין את הסעיף המדויק אליו מתייחסת השאלה.

14. אופן הגשת הצעה:
כל מציע יגיש את הצעתו על גבי טופס דיגיטלי בקישור שלהלן: https://www.tfaforms.com/4714087  עד ליום 17.2.2019 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").
15. המזמין אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא. מובהר, כי גם לאחר מסירת ההצעה יהיה המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים, כולם או אחד/ים מהם, לנהל מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים מהם, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג.
16.המזמין רשאי לבחור מועמדים עד לגובה התקציב האמור לעיל.
17. בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו, יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי מכרז זה או שלא לקבל כל הצעה או לבטל מכרז זה והכל בכפוף להוראות מכרז זה.
18. המזמין יודיע לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיו על אי קבלת הצעתו.

למידע נוסף על תכנית יתד:  yated.org

 

גלילה לראש העמוד